AUTOPŮJČOVNA

SMLOUVA  O  NÁJMU  VOZIDLA č.       /2016

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany:

SOUKUPOVÁ Zuzana

Vodárenská 437 , Líně 33021                                                         

IČ : 72256567 , DIČ : CZ7658192102

na straně jedné, ve smlouvě dále uváděn jen jako pronajímatel

a

pan-í                                    

Narozený(á) dne:                                                                        

Rodné číslo:                                                                                

Bytem:                              

                                                                                                                                                                                                         

 • na straně druhé, ve smlouvě dále uváděn(a) jen jako nájemce

v tomto znění :

Článek I.

Preambule

Pronajímatel se zavazuje touto smlouvou přenechat nájemci do užívání níže specifikované motorové vozidlo (dále jen jako „předmět nájmu“ či „vozidlo“) a nájemce se zavazuje vozidlo do užívání převzít a zaplatit pronajímateli sjednané nájemné, jakož i další poplatky a platby s přenecháním vozidla do užívání sjednané touto smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

Článek II.

Předmět nájmu

Předmětem nájmu dle této smlouvy je na základě dohody smluvních stran této smlouvy níže specifikované vozidlo:

tovární značka – typ:                          

registrační značka (SPZ):                   

barva:                                                 

datum uvedení do provozu:                

výrobní číslo karoserie:                          

palivo                                                 

počet osob – jízda/spaní                     

maximální hmotnost                           

výška vozu                                         

šířka vozu                                           

délka vozu                                          

                                                           

K předmětu nájmu specifikovanému výše náleží dále: klíče 1 ks, doklady: technický průkaz  a zelenou kartu.

Článek III.

Doba nájmu a místo převzetí předmětu nájmu

 • Nájem vozidla se sjednává od        do       (celkem    dní). Nájemce se zavazuje vozidlo převzít v 9.00 hod. a předat zpět pronajímateli nejpozději do 16.00 hod.
 • Nájemce vozidlo převezme na adrese Klatovská 186, Plzeň

Článek IV.

Nájemné a poplatky

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli:

nájemné ve výši                                                 ,-- Kč

servisní poplatek ve výši                                    ,-- Kč

vratnou kauce                                                      ,-- Kč

poplatek za přistavení vozidla                            ,-- Kč

to vše v termínech stanovených ve všeobecných smluvních podmínkách. Sjednané nájemné, servisní poplatek a poplatek za přistavení vozidla jsou bez DPH.

Článek V.

Ustanovení společná a závěrečná

 • Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vznikající nebo s ní související, se řídí právním řádem České republiky a všeobecnými smluvními podmínkami  (dále jen jako „VSP“). VSP  tvoří nedílnou součást této smlouvy a upravují ostatní práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Nájemce podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil se VSP a zavazuje se jimi řídit. 
 • Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy lze platně sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
 • Nedílnou součástí této smlouvy je dále předávací protokol k předmětu nájmu.
 • Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že veškeré nároky smluvních stran vyplývající z této smlouvy musí být uplatněny v písemné formě. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemná zásilka byla doručena druhé smluvní straně (adresátovi) dnem:
 • převzetí zásilky adresátem;
 • bezdůvodného odepření přijetí zásilky adresátem;
 • kdy byla zásilka vrácena (doručena) odesílateli jako nedoručitelná nebo proto, že si ji adresát v úložní době nevyzvedl;

jestli-že byla adresována na adresy smluvních stran specifikované výše v této smlouvě.

 • Tato smlouva o nájmu vozidla o jedné straně psaného textu je vyhotovena ve dvou vyhoveních stejného znění a významu s hodnotou originálu, z nichž po jejich podpisu oběma smluvními stranami převzala každá smluvní strana jedno její vyhotovení.
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.
 • Obě smluvní strany shodně prohlašují, že se s textem této smlouvy řádně seznámily, že s ním bez výhrad souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod její text připojují své vlastnoruční podpisy obě smluvní strany.

V Plzni                            

Pronajímatel:

Zuzana SOUKUPOVÁ servis a autodoprava

IČ: 72256567

__________________________________

V Plzni  dne                

Nájemce:

__________________________________

 

SMLOUVA  O  NÁJMU  VOZIDLA  pdfKE STAŽENÍ ZDE