AUTOPŮJČOVNA

Oddíl A.

Obecná a úvodní ustanovení

Článek I.

Právní postavení podnikatele a vymezení pojmů

 1. SOUKUPOVÁ Zuzana , Vodárenská 437 , Líně 33021,

IČ: 72256567, DIČ: CZ7658192102, (dále jen jako „podnikatel“).

 1. „Provozovnou podnikatele“ se rozumí místo podnikání-Klatovská 186 , Plzeň 30100. Adresou pro doručování veškerých písemností podnikateli je: Vodárenská 437,Líně 33021. Pro doručování elektronické pošty je určena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Pod pojmem „podnikatel“ či „pronajímatel“ se rozumí Zuzana SOUKUPOVÁ, místem podnikání Líně 33021,Vodárenská 437, IČ: 72256567, DIČ: CZ7658192102.
 3. „Zákazníkem” se rozumí jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba. Právnická osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, která má zájem o pronájem vozidla, přičemž statutární orgán ručí za závazky právnické osoby. Zákazník může být zastoupen osobou jednající za zákazníka na základě ověřené plné moci ne starší než jeden měsíc.
 4. „Nájemcem“ se rozumí každý zákazník, který uzavřel s podnikatelem smlouvu o pronájmu vozidla.
 5. Adresou pro doručování veškerých písemností nájemci a e-mailová adresa určená pro doručování elektronické pošty jsou adresy ve smlouvě o pronájmu vozidla.
 6. „Internetovou nabídkou“ se rozumí aktuální nabídka užitkových vozů určených k pronájmu prezentovaná podnikatelem na internetových stránkách . V rámci internetové prezentace podnikatele jsou k dispozici též tyto všeobecné smluvní podmínky a podrobná specifikace jednotlivých užitkových vozů.
 7. „Vozidlem“ se rozumí užitkový vůz s veškerým příslušenstvím dle specifikace v uzavřené smlouvě o pronájmu vozidla.
 8. „Úkonem učiněným písemnou formou“ se rozumí všechny dokumenty vydané podnikatelem a jiná podání učiněná formou listiny či obdobného hmotného materiálu nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

Článek II.

Všeobecné smluvní podmínky

 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále též jen jako „VSP“) upravují právní vztahy vznikající mezi podnikatelem a jejími zákazníky při pronájmu vozidel a jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen jako „smlouva“) uzavřené mezi podnikatelem a zákazníkem a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VSP upravují podrobněji práva a povinnosti mezi podnikatelem a zákazníkem včetně všech souvisejících služeb, které jsou podnikatelem poskytovány.
 2. Tyto VSP jsou platné v celém rozsahu, pokud nejsou jednotlivá ustanovení těchto VSP upravena odchylně smluvními ujednáními obsaženými v písemně uzavřených smlouvách anebo pokud písemně uzavřené smlouvy nevylučují aplikaci některého ustanovení těchto VSP nebo jejich části, nestanoví-li tyto VSP dále jinak.
 3. Tyto VSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem podnikatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je oprávněna jménem podnikatele jednat.
 4. Právní vztahy vznikající v rámci uzavřených smluv a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z těchto vztahů se řídí kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákonem číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a kogentními ustanoveními zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dále smluvními ujednáními v uzavřených smlouvách a těmito VSP. Dispozitivních ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije výlučně v případě, že daná otázka není v uzavřené smlouvě či v těchto VSP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.
 5. Podnikatel uzavírá smlouvy se zákazníky výlučně v písemné formě. K uzavření smlouvy dochází na základě zákazníkem řádně a úplně vyplněné pronájemní smluvy.

Článek III.

Práva a povinnosti zákazníka a podnikatele

 1. Zákazník se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem smlouvy, s těmito VSP, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které se vztahují k jím uzavíranému obchodu.
 2. Zákazník se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště včetně čísla evidenčního a popisného, případně sídla právnické osoby, telefonický, e-mailový a eventuálně jiný kontakt, popřípadě další údaje vyžadované podnikatelem. Za účelem ověření těchto údajů je zákazník povinen prokázat podnikateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž minimálně jeden musí být občanský průkaz; osoba jednající jménem právnické osoby či tuto právnickou osobu zastupující je povinna doložit oprávnění k jednání a výpis právnické osoby z obchodního rejstříku.
 3. Je-li zákazníkem právnická osoba, je statutární orgán zákazníka povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy, nesplní-li je zákazník – právnická osoba, jinak si vyhrazuje podnikatel právo odmítnout uzavřít se zákazníkem – právnickou osobou smlouvu.
 4. Zákazník se zavazuje v prostorách provozovny podnikatele dodržovat obecně závazné právní předpisy včetně všech požárních a jiných bezpečnostních pokynů a dbát pokynů zaměstnanců podnikatele; v opačném případě je zákazník povinen uhradit podnikateli veškeré škody, které porušením tohoto ustanovení způsobí.
 5. Zákazník poskytuje podnikateli uzavřením smlouvy souhlas k pořízení údajů z občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení zákazníka u podnikatele do evidence zákazníků podnikatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy.
 6. Podnikatel si vyhrazuje právo vyúčtovat zákazníkovi veškeré administrativní náklady spojené s uzavřením smlouvy a náklady spojené s přípravou vozidla zákazníkovi k převzetí ve sjednaném termínu převzetí vozidla zákazníkem, jakož i případně vzniklou škodu v důsledku rezervace vozidla pro zákazníka, nesplní-li zákazník v den převzetí vozidla sjednané podmínky pro převzetí vozidla od podnikatele, anebo odstoupí-li od uzavřené smlouvy podnikatel z důvodů na straně zákazníka.
 7. Podnikatel se zavazuje v maximálně možné míře chránit veškeré údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje zákazníka, a to za účelem zanesení zákazníka do evidence zákazníků podnikatele za účelem administrativní správy uzavřené smlouvy a dále k nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod zákazníkovi, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Zákazník podpisem těchto podmínek dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje výše uvedeným způsobem, a stvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Podnikatel má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely souvisící s poskytovanými službami. Zákazník byl poučen o svých právech vyplývajících z ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména o dobrovolnosti zákazníka uvedené údaje poskytnout, o účelu nakládání s nimi podnikatelem, o způsobu jejich zpracování, o právu svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu místa podnikání podnikatele, o právu zákazníka zpřístupnit jeho osobní údaje atd. Tohoto ustanovení se použije pouze v případě, že zákazník je fyzickou osobou.

Oddíl B.

Pronájem vozidel

Článek I.

Nájem vozidel

 1. Předmětem nájmu je vozidlo specifikované v uzavřené smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho příslušenství, které je blíže specifikováno v uzavřené smlouvě sepsaném mezi podnikatelem a nájemcem v den převzetí vozidla.
 2. Nájemce přebírá do dočasného užívání vozidlo od podnikatele za podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě a těchto VSP a zavazuje se podnikateli za užívání vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby užívání vozidla vozidlo předat podnikateli ve stavu, ve kterém je převzal.

Článek II.

Nájemné, servisní poplatek, kauce a ostatní poplatky

 1. Podnikatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno v uzavřené smlouvě. Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce nájmu vozidla a období nájmu vozidla , to vše s přihlédnutím k podnikatelem poskytovaným slevám v rámci nabízených akcí.
 2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:

a)bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popřípadě na proforma faktuře, nestanoví-li VSP jinak.

b)hotovostní platbou

 1. Nájemce je povinen uhradit podnikateli vratnou kauci ve výši sjednané v uzavřené smlouvě v hotovosti ke dni převzetí vozidla nájemcem k zajištění budoucích vzniklých škod na vozidle a jeho příslušenství či úhrady pohledávek podnikatele za nájemcem. Tato kauce bude podnikatelem nájemci vydána (vrácena) ke dni předání (vrácení) vozidla nájemcem podnikateli, nedojde-li podnikatelem k započtení nároku na uhrazení pohledávek podnikatele za nájemcem z titulu neuhrazeného nájemného, neuhrazených poplatků dle těchto VSP a smlouvy či smluvních pokut, jakož i vzniklých škod na vozidle a jeho příslušenství, oproti nároku nájemce na vydání vratné kauce nájemci, nestanoví-li tyto VSP dále jinak.
 2. Nájemné nezahrnuje náklady spojené s přistavením vozidla. Přistavení vozidla do sjednaného místa kdekoli v ČR je zpoplatněno ve výši 16,-- Kč/km, nestanoví-li smlouva jinak.
 3. V ceně vozidla není zahrnuto umytí znečištěného vozidla , přičemž bude-li vozidlo znečištěno (exteriér anebo interiér) zavazuje se nájemce uhradit jednorázový poplatek za umytí vozidla ve výši 1.000,-- Kč, nestanoví-li smlouva jinak. Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti ke dni vrácení vozidla nájemcem podnikateli.
 4. Nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty, destilovanou vodu, vodu do ostřikovačů, opravy defektů pneumatik, případné škody způsobené na pneumatikách a discích a vnitřním vybavení vozidla.

Článek III.

Doba nájmu

Nájemce převezme vozidlo od podnikatele v první den doby trvání nájmu v dohodnuté době a předá podnikateli vozidlo v poslední den doby trvání nájmu v taktéž dohodnutédobě , nestanoví-li smlouva jinak. Doba nájmu se sjednává v uzavřené smlouvě, přičemž minimální doba nájmu činí jeden den .

Článek IV.

Předání a převzetí vozidel

 1. Místem předání vozidla nájemci podnikatelem je provozovna podnikatele, nestanoví-li uzavřená smlouva jinak. Podmínkou pro předání vozidla podnikatelem nájemci je uhrazení sjednaného nájemného nájemcem.
 2. Místem předání (vrácení) vozidla podnikateli nájemcem je provozovna podnikatele, nestanoví-li smlouva jinak.
 3. Podnikatel předává vozidlo s plnou nádrží PHM nájemci a přebírá od nájemce výlučně vozidlo s doplněnou (plnou) nádrží PHM nájemcem.
 4. Nájemce předává vozidlo podnikateli čisté a uklizené .
 5. Nájemce je povinen předat spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu (OTP, potvrzení o uzavření pojištění), servisní knížku a návody k použití.
 6. Nájemce podpisem nájemní smlouvy k vozidlu výslovně prohlašuje a uznává, že:
 7. byl seznámen se stavem vozidla a jeho příslušenství,
 8. byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho příslušenství;
 9. vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo podnikatelem vyžadována.
  1. Nájemce je oprávněn předat (vrátit) vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě nevzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného. O předčasném předání (vrácení) vozidla je však nájemce podnikatele alespoň telefonicky informovat.
  2. Nebude-li vozidlo nájemcem předáno (vráceno) podnikateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno a podnikatel ohlásí odcizení vozidla Policii ČR.

Článek V. 

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

 1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na interiéru vozidla, ztrátu vybavení vozidla, poškození pneumatik a disků vozidla a  dále se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozidla.
 2. Pojištění se nevztahuje dále na škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů nebo omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozidlem.
 3. Škody, na které se nevztahuje pojištění se zavazuje nájemce uhradit při předání (vrácení) vozidla podnikateli. Nájemce se dále zavazuje uhradit podnikateli rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním podnikateli. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá nájemce za celou škodu.
 4. Veškeré škody vzniklé na vozidel třetími osobami a v důsledku dopravních nehod je nájemce povinen ohlásit policii a zajistit sepsání protokolu o vzniklé škodě či dopravní nehodě. Nájemce je dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky dopravní nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.
 5. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.
 6. Nájemce je povinen uhradit podnikateli při předání (vrácení) vozidla veškeré vzniklé škody v souladu s těmito VSP.
 7. Podnikatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem (čl. II odst. 6 těchto VSP) až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění podnikateli. Vyplacením pojistného plnění podnikateli pojišťovnou vzniká podnikateli povinnost vyúčtovat nájemci kauci.

Článek VI.

Práva a povinnosti nájemce a podnikatele

 1. Nájemce se zavazuje předložit podnikateli při převzetí vozidla platný řidičský průkaz osvědčující oprávnění nájemce řídit motorová vozidla skupiny B, z něhož vyplývá praxe nájemce v řízení motorových vozidel skupiny B v délce alespoň dva roky, a platný občanský průkaz, popřípadě platný cestovní pas, prokáže-li nájemce podnikateli věrohodným způsobem adresu svého bydliště/sídla, jinak je podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 2. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem vozidla, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, vykonat též za dohledu podnikatele zkušební jízdu s vozidlem, dodržovat všechna doporučení podnikatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě. Proškolení nájemce s obsluhou vozidla a jeho příslušenství zajistí podnikatel.
 3. Nájemce je povinen uhradit sjednané nájemné za vozidlo za podmínek stanovených v těchto VSP a v uzavřené smlouvě.
 4. Nájemce se zavazuje řádně a včas splnit též ostatní závazky z uzavřené smlouvy.
 5. Nájemce má právo na bezúplatné parkování svého motorového vozidla v provozovně podnikatele po dobu pronájmu vozidla.
 6. Řídit vozidlo je oprávněn výlučně nájemce, který uzavřel smlouvu, je-li zákazníkem fyzická osoba, anebo výlučně statutární orgán, anebo statutárním orgánem písemně pověřená fyzická osoba, která splňuje všechny podmínky stanovené těmito VSP a uzavřenou smlouvou, je-li nájemcem právnická osoba. V případě písemného pověření je nájemce, který je právnickou osobou, povinen převzít vozidlo u podnikatele prostřednictvím písemně pověřené fyzické osoby, která předloží písemné pověření od statutárního orgánu právnické osoby s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, a současně ručitelské prohlášení statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem, jinak je podnikatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
 7. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo výlučně k účelu, ke kterému je určeno, s péčí řádného hospodáře. Nájemce se zavazuje tankovat výlučně kvalitní PHM a zabránit kontaminaci paliva vodou anebo jinou složkou, jinak odpovídá za vzniklé škody.
 8. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle, oznámí tuto skutečnost nájemce podnikateli.
 9. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, jakož i nepřevážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky a plyny.
 10. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla či přívěsu. Nájemce se zavazuje užívat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
 11. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá.
 12. Vozidlo je nájemce oprávněn užívat výlučně ve státech uvedených v uzavřené smlouvě.
 13. Vozidlo je nájemce oprávněn využívat k podnikatelské činnosti, či k jiné výdělečné činnosti, v souladu s jeho živnostenským oprávněním.
 14. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy vozidla (polepování vozidla, vrtání a podobně).
 15. Ve vozidlech (ve všech prostorech) je zakázáno kouření za jízdy i při odstavení vozidla. 

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

 1. Podnikatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle uzavřené smlouvy do tří pracovních dnů po sjednaném termínu splatnosti, nejpozději však pracovní den bezprostředně předcházející počátku sjednané doby nájmu, jakož i za podmínek v těchto VSP stanovených.
 2. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu, je však povinen uhradit podnikateli storno poplatky za zrušení smlouvy v závislosti na době od zrušení smlouvy (tento den se započítává) do sjednaného dne počátku nájmu takto:
 3. v den počátku nájmu  – stornopoplatek činí 100 % ze sjednaného nájemného.
  1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni, kdy byl projev vůle doručen druhé smluvní straně.

Článek VIII.

Smluvní sankce

 1. Ztratí-li nájemce technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit podnikateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,-- Kč. Při ztrátě klíčů od zapalování vozidla se nájemce zavazuje uhradit podnikateli smluvní pokutu ve výši 6. 000,-- Kč.
 2. Za každý den prodlení s předáním (vrácením) vozidla podnikateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit podnikateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.
 3. Uhrazením smluvních pokut sjednaných v tomto článku těchto VSP není dotčeno právo podnikatele na náhradu vzniklé škody, kterou je podnikatel oprávněn uplatnit a vymáhat na nájemci zcela nezávisle na sjednaných smluvních pokutách a to v její skutečné výši, tj. i ve výši přesahující sjednané smluvní pokuty s tím, že uhrazené smluvní pokuty se na náhradu škody nezapočítávají, nestanoví-li tyto VSP jinak. Smluvní pokuty se sjednávají objektivně, bez ohledu na zavinění.
 4. Škodou se rozumí též podnikatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodu nepředání (nevrácení) vozidla ve sjednaném termínu nájemcem.

 

Oddíl C.

Společná a závěrečná ustanovení

Článek I.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy lze platně sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky.
 2. Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo nebo se stalo právně neúčinné, není tím platnost ostatních ustanovení smlouvy dotčena. Neúčinná ustanovení smlouvy budou nahrazena novou dohodou, která by odpovídala smyslu a účelu smlouvy a VSP.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 4. Zákazník podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6. 2015.

V ……………..… dne ……………… Podpis zákazníka: …………………………………..